Regulamin sklepu

I.Postanowienia ogólne.
II.Definicje.
III.Rodzaj i zakres usług elektronicznych.
IV.Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych.
V.Warunki zawierania umów sprzedaży.
VI.Sposoby płatności.
VII.Koszt, termin i sposoby dostawy.
VIII.Gwarancja produktu.
IX.Tryb postępowania reklamacyjnego.
X.Prawo odstąpienia od umowy.
XI.Postanowienia końcowe.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Sklep Internetowy działający pod adresem http://www.dywanikidoauta.pl prowadzony jest przez "GEYER & HOSAJA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000198119, NIP: 8720003396, REGON: 005710835, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Partynia 12, 39-310 Radomyśl Wielki, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@dywanikidoauta.pl , tel. 14-6806-727.
2.Sklep Internetowy www.dywanikidoauta.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.dywanikidoauta.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4.Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.dywanikidoauta.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
6.Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, na terenie Polski.
7.Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
8.Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.dywanikidoauta.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.dywanikidoauta.pl użyte są w celach informacyjnych.
9.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE
1.DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.dywanikidoauta.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
3.KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5.REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
6.SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.dywanikidoauta.pl
7.SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – "GEYER & HOSAJA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomyślu Wielkim, Partynia 12, 39-310 Radomyśl Wielki, NIP: 8720003396, REGON: 005710835.
8.PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9.UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
10.USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
11.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
12.ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
13.STATUS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - komunikat widoczny po zalogowaniu do Konta Klienta oznaczający etap na jakim znajduje się realizacja złożonego Zamówienia. Możliwe statusy: oczekujący na płatność, w realizacji, gotowe do wysyłki, wysłano.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usługi Elektronicznej polegającej na możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
2.Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3.Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2.Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a)Komputer z dostępem do Internetu.
b)Dostęp do poczty elektronicznej.
c)Przeglądarka internetowa.
d)Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4.Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5.Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
1.Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
2.W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
3.Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena zawiera koszty dostawy Produktu.
4.Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5.Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
6.Zamówienia można składać poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Sklep Internetowy www.dywanikidoauta.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
7.Zawarcie Umowy Sprzedaży.
a)Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.
b)Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie dokonuje jego podsumowania oraz potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Podsumowanie Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
-oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
-potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
-oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
-oświadczenie Klienta o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
-pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
-niniejszy Regulamin.
c)Po podsumowaniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 7 pkt. b, Sprzedawca potwierdza Zamówienie złożone przez Klienta, poprzez przesłanie osobnej wiadomości e-mail.
d)Z chwilą potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 7 pkt. c zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
8.Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11, soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
9.Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub fakturą VAT, który będzie dołączany do przesyłki. Klient otrzyma fakturę VAT jeżeli w Formularzu Zamówienia zaznaczy pole "Wystaw fakturę".

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI
1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a)Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem
b)Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
09 9479 0009 2001 0000 2815 0001 "GEYER & HOSAJA" Sp. z o.o. z siedzibą w Radomyślu Wielkim, Partynia 12, 39-310 Radomyśl Wielki, NIP: 8720003396, REGON: 005710835. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
c)Płatność przy odbiorze osobistym.
d)Płatność za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl, za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków
2.Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
3.W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
4.W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, za pomocą serwisu Transferuj.pl, który umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
5.W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
1.Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i nie są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2.Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3.Firma kurierska dostarcza przesyłki od godz. 8:00 do godz. 18:00.
4.Odbiór osobisty Produktów nie jest możliwy.
5.Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a)Czas kompletowania Produktu, wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.
b)Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 2 Dni Roboczych.

VIII. GWARANCJA PRODUKTU
1.Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Okres gwarancji producenta, na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy wynosi 12 miesięcy i jest liczona jest od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

IX. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO
1.Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
a)Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
b)Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dywanikidoauta.pl
c)Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: Partynia 12, 39-310 Radomyśl Wielki.
d)Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
2.Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
a)Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  info@dywanikidoauta.pl
b)W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c)Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d)Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.
2.W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3.Zwracany Produkty należy dostarczyć na adres: Partynia 12, 39-310 Radomyśl Wielki.
4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
7.Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.                                                                                                                               8.Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2.Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
3.Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
4.Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5.Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6.Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.